Informacje o urzędzie - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


1. Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach jest jednostką organizacyjną Powiatu, powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających min. z:

  1. przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100);
  2. przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573);
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.);
  4. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.);
  5. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176)

2. Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach jest instytucją rynku pracy o charakterze publicznej służby zatrudnienia, będącą jednocześnie jednostką budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

3. Nadzór nad działalnością PUP w Sejnach sprawuje Starosta Sejneński.

4. Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy jest obszar:

    - miasta i gminy Sejny,
    - gminy Krasnopol,
    - gminy Giby,
    - gminy Puńsk.
 

5. Siedziba PUP mieści się w Sejnach, ul. Łąkowa 26

Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor PUP lub jego Zastępca przyjmują w poniedziałek: od godz. 12.00 do 16.00.


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę